Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

42 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Is het verplicht om een MKBA uit te voeren?

Voor reguliere projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het verplicht om in de ...

Vraag en antwoord

Wat is de relatie tussen een MKBA en een MER (Milieueffectenrapportage)?

Een MER brengt de gevolgen van een project voor milieu en natuur in beeld. Een MKBA bepaalt het maatschappelijk-economische ...

Vraag en antwoord

Hoe worden kosten van files berekend?

Bij MKBA’s voor infrastructuur en transport spelen veranderingen in de economische effecten van filevorming een belangrijke rol. ...

Vraag en antwoord

Waarop is de nieuwe, lagere discontovoet gebaseerd?

In 2016 heeft de Werkgroep Discontovoet aan het kabinet een advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet voor ...

Vraag en antwoord

Is het mogelijk dat verschillende discontovoeten van toepassing zijn binnen één MKBA?

Een kosten-batenanalyse bestaat uit verschillende hoofdaspecten, zoals bijvoorbeeld investeringskosten, natuureffecten en ...

Vraag en antwoord

Adviesrapport werkgroep discontovoet

De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij ...

Rapport | 12-08-2016

Externe en infrastructuurkosten verkeer in Nederland

Verkeer en vervoer veroorzaakt externe kosten (en baten) en infrastructuurkosten. Bij externe kosten (baten) gaat het om de ...

Rapport | 11-08-2016

MKBA aanpassing doorvaarthoogte kunstwerken

Rapport | 25-05-2016

Kamervragen discontovoet

In april 2016 beantwoordde Minister Dijsselbloem van het Ministerie van Financiën de kamervragen over de nieuwe discontovoet. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2016

Waarderingskengetallen verkeersveiligheid

Verkeersongevallen leiden tot maatschappelijke kosten. Rijkswaterstaat en de SWOV doen regelmatig onderzoek naar ...

Publicatie | 18-02-2016