De discontovoet wordt elke vijf jaar herzien. Levert dit geen schijnzekerheid op, bij projecten met een looptijd van 100 jaar?

De discontovoeten die de Werkgroep discontovoet (2020) adviseert zijn gebaseerd op rendementen op beleggingen met een lange looptijd. Dat sluit dus aan bij de lange looptijd van veel overheidsinvesteringen. 

Het nieuwe advies is om in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) niet alleen te rekenen met de geadviseerde discontovoeten, maar ook gevoeligheidsanalyses uit te voeren met andere discontovoeten. Door meerdere veronderstellingen te hanteren wordt schijnzekerheid vermeden.