Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) adviseert over maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en andere economische vraagstukken. Op deze website vindt u de informatie die nodig is om economische analyses op te stellen voor de Rijksoverheid als het gaat om infrastructuur, gebiedsontwikkeling en milieu.

Het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft te maken met grote projecten, zoals (vaar)wegen, dijken en gebiedsontwikkeling. Bij grote projecten gaat het ook om grote investeringen. Voordat deze investeringen worden gedaan, is goede beslisinformatie nodig. Dat betekent informatie over de verwachte kosten, de verwachte effecten en over wat deze effecten betekenen voor de welvaart in Nederland. In veel gevallen wordt hiervoor een maatschappelijke kosten-batenanalyse, afgekort MKBA, ingezet. Zo vindt u hier informatie over kengetallen en het toepassen van discontovoeten, die nodig zijn voor het maken van een MKBA.