Kengetallen

Hoe wordt reistijdbesparing voor autoreizigers uitgedrukt die ontstaat bij de aanleg van een extra rijstrook? Hoe kwantificeren we voor transportprojecten het verbeteren van de bereikbaarheid? Dat zijn belangrijke vragen bij het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Elke ingreep op het gebied van infrastructuur brengt verwachte effecten met zich mee. Om deze verwachte effecten als kosten of baten in een MKBA te kunnen verwerken, zijn kengetallen beschikbaar. Daarmee kunnen effecten als geldwaarde in een MKBA worden opgenomen (monetariseren).

U vindt de verschillende kengetallen in de tabellen en documenten die aan deze informatiepagina’s zijn toegevoegd.

Afwijken van kengetallen

Kengetallen veranderen voortdurend door nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch is het belangrijk dat er een zekere consistentie zit in de toegepaste kengetallen, zodat de maatschappelijke kosten-batenanalyses voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eenduidig te interpreteren zijn. Overleg daarom altijd met ons welke getallen u het best kunt gebruiken.

Bij planstudies voor het hoofdwegennet is het noodzakelijk om als onderdeel van een MKBA de bereikbaarheidsbaten te bepalen. Daarvoor is het nodig om verkeersprognoses te vertalen naar de verwachte economische effecten van het project. Op een uniforme en transparante manier. Samen met Steunpunt Economische Expertise (SEE) hebben we een methode opgesteld om die economische effecten te kwantificeren: dat is de applicatie MKBA geworden, een gestandaardiseerde rekenmethodiek. Hoe gaat dit in zijn werk? Verkeersmodellen zoals het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM) leveren prognoses van de verkeers- en vervoersvraag op herkomst-bestemmingsrelatieniveau. Deze wordt uitgedrukt in verplaatsingen met bijhorende reistijden en reiskosten. Aan de hand van de verkeersmodellen rekenen we een autonome situatie door op basis van bestaand beleid, samen met één of meerdere varianten op basis van aanvullend beleid. De applicatie MKBA is opgezet om de veranderingen in bereikbaarheid te bepalen en deze uit te drukken in euro’s. Dat laatste gebeurt met de kengetallen (onder andere Value of Time) van SEE.

Eric Molenwijk, Afdeling Modellen en Applicaties WVL