Indirecte Effecten

Indirecte effecten zijn effecten die ontstaan door het doorgeven van directe effecten. Een voorbeeld is een verbeterde bereikbaarheid van een regio, waardoor het vestigingsklimaat verbetert en nieuwe bedrijven zich willen vestigen. Bij indirecte effecten is het, net zoals bij andere effecten, belangrijk om te onderzoeken of het hier om een verschuiving van markten of regio's gaat of om een echt, nieuw effect. Anders bestaat er risico op overschatting of dubbeltelling. Kengetallen voor indirecte effecten zijn er dan ook niet. Wel wordt in een infrastructurele maatschappelijke kosten-batenanalyse regelmatig een opslag toegepast op de bereikbaarheidsbaten, om indirecte effecten uit te drukken. Deze opslag ligt tussen de 0-30%. De toepassing van de opslag moet zeer goed onderbouwd worden.