Discontovoet

De rol van de discontovoet in MKBA’s is om toekomstige kosten en baten op een juiste manier te waarderen, zodat de verwachte maatschappelijke waarde van een project kan worden bepaald. Een investering is alleen maatschappelijk rendabel als het extra welvaart oplevert en de contante waarde van de toekomstige baten hoger is dan de kosten. Het disconto kan ook worden opgevat als de rendementseis die vanuit maatschappelijk oogpunt aan een publieke investering of project moet worden gesteld. De discontovoet is een percentage waarmee verwachte kosten en baten in de toekomst worden teruggerekend naar het basisjaar van het project.

Werkgroep Discontovoet

In 2016 heeft de Werkgroep Discontovoet aan het kabinet een advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet voor verschillende sectoren. Het kabinet heeft toen alle adviezen overgenomen. De huidige discontovoeten komen voort uit dit advies. Het rapport vindt u bij de te downloaden documenten. Het rapport kunt u zien als een uitgebreide handleiding voor het toepassen van discontovoeten in MKBA´s.
De Werkgroep Discontovoet bestaat uit vertegenwoordigers van het CPB, het PBL, DNB en zes ministeries aangevuld met de expertise van vier onafhankelijke experts

Meer dan één discontovoet

Een kosten-batenanalyse bestaat uit verschillende hoofdaspecten, zoals bijvoorbeeld investeringskosten, natuureffecten en reistijdwinst. Op al deze aspecten kan de discontovoet verschillen. Daarom treft u, afgezien van de risicovrije discontovoet (0%), in de tabellen niet één discontovoet die u overal zou kunnen toepassen. Het is goed mogelijk dat u verschillende discontovoeten moet hanteren binnen één MKBA. Zo kan de discontovoet per oplossingsvariant verschillen, bijvoorbeeld wanneer één variant een aanleginvestering betreft en de andere een informatieoplossing.

Toetsen en meer informatie

De hieronder genoemde getallen zijn contextafhankelijk en vaak voor meerdere interpretaties vatbaar. Overleg daarom altijd met ons over de correcte toepassing van discontovoeten. We hebben documenten beschikbaar die u helpen om discontovoeten correct toe te passen in MKBA's. Ook uw andere vragen over discontovoeten beantwoorden we graag.

Overzichtstabel discontovoet per 1 april 2016

Overzichtstabel discontovoet per 1 april 2016
Risicovrij disconto (a)Risico opslag (b)Totaal disconto (a+b=c)Relatieve prijsstijging (d)Effectief (c-d)
Standaard0%3%3%0%3%
Publieke fysieke investeringen0%4,50%4,50%0%4,50%
Reistijd als baten0%4,50%4,50%Zie WLO*4,50% minus prijsstijging
Natuur: standaard0%3%3%1%2%
Natuur: substitueerbaar0%3%3%0%3%
CO20%3%3%Zie WLO*3% minus prijsstijging
Gezondheid (zowel kosten als baten)0%3%3%0%3%
Marktconforme projecten--Marktrente0%Marktrente
Brontabel als csv (490 bytes)

Bij het hanteren van de discontovoet zijn er vaak verschillende belangen. Soms hebben partijen baat bij een lagere discontovoet, omdat de baten dan langer op peil blijven en een project eerder rendabel is. De wens om een hogere discontovoet komt ook voor. Als SEE hebben wij geen belang, maar zorgen wij voor een transparante en uniforme toepasbaarheid van de discontovoet. Zodat er een goede vergelijking van investeringen mogelijk is. Soms laten opstellers van MKBA’s de toepassing van een discontovoet door ons toetsen of vragen ze of de discontovoet voor innovatieve projecten nog actueel is. Dan kijken we, ook met terugkoppeling naar de Werkgroep Discontovoet, wat de meest logische toepassing van de discontovoet is. Wat mij in dit werk boeit: mensen die met een analyse bezig zijn, willen iets tot stand brengen, iets bereiken. Die wil ik verder kunnen helpen.
Jan Helmer, Senior Adviseur Economie