Rapport werkgroep discontovoet 2020

De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de werkgroep over. Hieronder staat het eindrapport van de werkgroep discontovoet.