De 2 werkwijzers MKBA van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De belangrijkste werkwijzers voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen en de Werkwijzer MKBA's op het gebied van Milieu. De Algemene Leidraad voor MKBA biedt de uitgangspunten waar iedere maatschappelijke kosten-batenanalyse aan moet voldoen voor de Rijksoverheid. De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen is verplicht in de verkenningsfase bij MIRT-projecten. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een opdrachtgever of politiek orgaan vereist dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt moet worden conform de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen. Het gaat dan om projecten op het gebied van infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

De Werkwijzer MKBA's op het gebied van milieu is in 2017 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vernieuwd en gepubliceerd in combinatie met een nieuw handboek milieuprijzen.

Publieke business cases

Een publieke businesscase is een analyse-instrument dat de financiële consequenties van een project voor de rijksoverheid inzichtelijk maakt. Het Ministerie van Financiën heeft in 2015 de handleiding publieke business cases uitgebracht. Deze handleiding beoogt de kwaliteit van businesscases bij de rijksoverheid te verbeteren. De handleiding geeft aan waar u op moet letten als u een businesscase opstelt of beoordeelt. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de overheidscontext.

U kunt de publieke businesscase inzetten voor projecten waarbij de overheid betrokken is, zoals investerings-, sourcings- en (re)organisatievraagstukken. Met de publieke businesscase analyseert u de uitgaven, ontvangsten en risico’s van een project. Een publieke businesscase ondersteunt zo een besluit over het starten, voortzetten of beëindigen van een project. Een publieke businesscase wordt daarnaast ingezet bij projectbeheersing.

Voor businesscases bij Rijkswaterstaat is een aparte werkwijzer gemaakt. Deze is qua opzet gelijk aan de handleiding voor publieke businesscases, maar gaat dieper in op de specifieke kenmerken waaraan een businesscase bij Rijkswaterstaat moet voldoen. Tevens is er een rekenmodel gemaakt, waarbij een businesscase voor Rijkswaterstaat kwantitatief onderbouwd kan worden. Deze “Werkwijzer publieke businesscase bij Rijkswaterstaat” en het rekenmodel is bij ons opvraagbaar. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat u de laatste versie van de werkwijzer gebruikt en bent u verzekerd van een goed werkend, betrouwbaar rekenmodel.

Het toepassen van modellen en applicaties

Bij een uitgebreide, economische analyse zoals een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden modellen gebruikt. Het gebruik van bepaalde en de meest actuele modellen en datasets is bij wegen- en spoorwegenprojecten in het MIRT verplicht. Een van die modellen is het NRM/LMS. Rijkswaterstaat is de beheerder van het NRM. De kwaliteit wordt cyclisch op orde gehouden door een jaarlijkse actualisatie: invoerdata die jaarlijks worden geactualiseerd, de actualisaties van het wegennet, OV-systemen, sociaal economische ontwikkelingen, beleidsuitgangspunten en geüpdate versies van de modelsoftware. Neem contact op met onze collega's van de afdeling Modellen en Applicaties voor vragen.

Werkinstructies

Naast algemene werkwijzers vindt u rechts ook enkele economisch-technische werkinstructies. De werkwijzers en -instructies zijn bedoeld om maatschappelijke kosten-batenanalyses zo consistent mogelijk te maken. Er is echter altijd een afweging tussen generieke werkwijzers en specifieke toepassingen, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt en de beschikbare informatie. De afweging hierin is aan de opsteller van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Neem bij twijfel of voor meer werkinstructies contact met ons op.

Zie ook