Effecten infrastructuurprojecten op bereikbaarheid

MIRT-projecten die gericht zijn op de verbetering van de bereikbaarheid door middel van wegen, ov, fiets etc. noemen we in deze werkwijzer ‘infrastructuurprojecten’. De effecten van dit type projecten beschrijven we aan de aan hand van 3 categorieën, namelijk effecten op bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Op de subpagina's bespreken we per projecttype de methode voor de bepaling van effecten op bereikbaarheid.

Nederlands Regionaal Model

Het Nederlands Regionaal Model (NRM) is een verkeersmodel dat gebruikt wordt om zowel het nulalternatief als de projectalternatieven door te rekenen om zo bereikbaarheidseffecten van een alternatief te bepalen. Met het NRM worden prognoses voor het weggebruik van de projectalternatieven opgesteld om de bereikbaarheidseffecten te bepalen. Het NRM is een regionaal afgeleide van het Landelijk Model Systeem Verkeer & Vervoer (LMS), dat prognoses maakt van de personenmobiliteit in Nederland in 2030 en 2040.

Het Kader Toepassing NRM is bedoeld voor projectleiders van MIRT-projecten in de verkenningenfase (met als resultaat de voorkeursbeslissing) en de planuitwerkingsfase (met als resultaat het ontwerp-tracébesluit) waarin gebruikgemaakt wordt van het NRM. Het kader borgt de kwaliteit van de toepassing in projecten van het NRM bij het opstellen van verkeersprognoses voor het hoofdwegennet en het verrijken van de NRM-uitvoer voor de berekening van de effecten op economie, geluid, lucht, natuur en verkeersveiligheid.

Het NRM genereert momenteel groeicijfers tot 2030 en van 2030 tot 2040. Het Kader Toepassing NRM beschrijft de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in het Uitgangspuntendocument dat jaarlijks door directoraat-generaal Bereikbaarheid (DGB) van IenW wordt vastgesteld. In dit kader is vastgelegd hoe de bereikbaarheidseffecten van wegenprojecten voor gebruik in de MKBA moeten worden berekend. Dit kader moet vanaf 2015 gevolgd worden bij het schatten van de bereikbaarheidseffecten in een weginfrastructuur-project. Het kader kan bij SEE worden opgevraagd. Bij bepaling van de baten is eveneens het Kader Toepassing NRM verplicht. In dit kader is het vastgelegd welke gegevens op welke wijze moeten worden verwerkt. Verder bevat het Kader Toepassing NRM een kosten-baten-tool (KBA-tool).

Kosten-baten-tool

RWS heeft de Kosten-baten(KBA)-tool ontwikkeld om de reistijd-, de reisafstand- en de betrouwbaarheidseffecten te berekenen. De KBA-tool is een op zich zelf staand instrument en is ontwikkeld om op een snelle en betrouwbare manier de gegenereerde NRM-uitvoer in te lezen en nabewerkingen te verrichten om de voor MKBA vereiste reistijd-, reisafstand- en betrouwbaarheidseffecten uit de NRM-uitvoer te extraheren in het benodigde format. Deze tool sluit aan op het NRM. Het gebruik van de KBA-tool om de noodzakelijke NRM–uitvoer te genereren is verplicht bij hantering van het Kader Toepassing NRM. In het Kader Toepassing NRM staat hoe dat moet. In de rapportage van de MKBA worden de uitkomsten van de verkeersstudie in samengevatte vorm gepresenteerd. Doel daarvan is om het probleemoplossend vermogen van ieder alternatief te kunnen beoordelen. Deze fysieke effecten vormen de basis van het welvaartseffect.

Ga naar

vorige pagina  |  volgende pagina