Welke werkwijze passen we toe als we het optimale investeringsmoment willen bepalen?

In het vorige advies waren de discontovoeten voor kosten en baten binnen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)  gelijk. Dit heeft geleid tot een simpele toets en een pragmatische aanpak om het optimale investerings- of vervangingsmoment te bepalen. Doordat de kosten en baten nu vaak niet tegen eenzelfde discontovoet gedisconteerd mogen worden, zijn de versimpeling van de toets en het reguliere gebruik van de annuïteitenaanpak niet meer correct. 

De toets en de annuïteitenaanpak kunnen wel worden aangepast. Voor toelichting op deze werkwijze zie het rapport Factsheets Q&A discontovoet 2021.