Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast bij LCC-berekeningen?

Voor Life Cycle Cost (LCC)-analyses die gebruikt worden voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) of kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) ontbreekt een goede reden om af te wijken van het advies van de werkgroep discontovoet.

Voor LCC-analyses die dienen als publieke business case zijn in beginsel de regels voor een publieke business case van toepassing, dat wil zeggen het gebruik van een project specifieke marktconforme (nominale) discontovoet. Deze zijn echter niet altijd te bepalen. In dat geval kunnen de voorgeschreven discontovoeten gecorrigeerd voor inflatie worden gebruikt of als nominale waarden geen meerwaarde hebben in de analyses kunnen de discontovoeten voor een MKBA worden gebruikt.