Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast bij KEA-berekeningen?

Er is geen goede reden om af te wijken van het advies van de werkgroep discontovoet. Daarom gelden dezelfde discontovoeten voor een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) als voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).