Welke discontovoet is van toepassing bij welke baten?

De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type baten. Er gelden verschillende discontovoeten voor verschillende soorten baten.

De discontovoet van 2,9 procent wordt alleen toegepast op:

  • Reistijdwinsten die voortkomen uit het verkleinen van capaciteitsknelpunten (niet-lineaire baten).
  • Betrouwbaarheidsbaten die voortkomen uit het verkleinen van capaciteitsknelpunten.
  • Indirecte baten voor zover deze worden berekend als een percentage van reistijdwinsten of betrouwbaarheidsbaten die voortkomen uit het verkleinen van capaciteitsknelpunten.

Voor alle andere baten geldt vooralsnog een discontovoet van 2,25 procent. Dit betreft bijvoorbeeld reisafstandsbaten, accijnzen en effecten op veiligheid en leefbaarheid. 

Als er zowel sprake is van het verkleinen van capaciteitsknelpunten als van afstandsverkorting dienen (zo mogelijk) de batenposten te worden gesplitst en moet afhankelijk van de post 2,9 of 2,25 procent worden gebruikt. Als dat praktisch niet haalbaar is, dient te worden ingeschat waar het grootste deel van de reistijdwinsten en betrouwbaarheidsbaten vandaan komt, en kan op basis daarvan een discontovoet worden gekozen.