Wat betekent de nieuwe discontovoet voor mijn projecten?

De nieuwe discontovoeten leiden bij investeringsprojecten over het algemeen tot positievere MKBA-uitkomsten. Ook tellen kosten en baten in de (verre) toekomst relatief zwaarder mee. 

Als de levensduur van een project naar verwachting langer is dan honderd jaar, valt te overwegen om in MKBA’s een langere tijdshorizon te hanteren dan honderd jaar (bijvoorbeeld 200 jaar). De reden is dat, door de lagere discontovoeten, kosten en baten die optreden na meer dan honderd jaar, relatief belangrijker zijn geworden. Aangezien kosten en baten na meer dan honderd jaar sterk onzeker zijn, is het niet toegestaan om ervan uit te gaan dat de jaarlijkse kosten of baten dan nog toenemen.

Bij MKBA’s die voor 1 januari 2021 zijn afgerond kan met de oude discontovoeten worden gewerkt. Bij MKBA’s die op 1 januari 2021 in uitvoering waren wordt bij voorkeur met de nieuwe discontovoeten gewerkt, maar als dat lastig is kan worden volstaan met een gevoeligheidsanalyse. MKBA’s die vanaf 1 januari 2022 worden gepubliceerd, dienen echter volledig op de nieuwe discontovoeten te zijn gebaseerd.