Addendum Brede Welvaart bij Werkwijzer MKBA bij MIRT Verkenningen

Medio 2022 is de aanvulling Brede Welvaart op de Algemene MKBA werkwijzer gepubliceerd. In deze aanvulling geven het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 21 aanbevelingen voor het beter meenemen van brede welvaartsaspecten in de MKBA praktijk. Een aantal aanbevelingen hebben het karakter van een richtlijn, anderen zijn een wat vrijblijvender advies. Een aantal adviezen daarover raken ook aan de toepassing van de MKBA in het MIRT.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het Ministerie van IenW gekeken in hoeverre de Werkwijzer MKBA bij MIRT Verkenningen aanpassing behoeft. Er is voor gekozen om hiervoor nu een Addendum op te stellen waarin de belangrijkste aanbevelingen verder worden uitgewerkt voor het IenW domein, zodat deze uitwerking al per 11-11- 2022 kan worden opgevolgd. Mogelijk wordt in 2023 de gehele Werkwijzer MKBA bij MIRT Verkenningen herzien, dan zullen de aanbevelingen integraal worden verwerkt in de nieuwe werkwijzer.