Handboek Milieuprijzen 2023

CE Delft heeft voor het eerst een Handboek Milieuprijzen gepubliceerd in 2010 (toen nog Handboek Schaduwprijzen). In 2017 is hiervan een update gepubliceerd: het Handboek Milieuprijzen 2017. Het Handboek Milieuprijzen 2023 vervangt de versie uit 2017.

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de stof in het milieu terechtkomt. Overigens kunnen milieuprijzen ook worden toegepast op niet-stoffelijke vervuiling, zoals geluidshinder of radioactiviteit. In dergelijke gevallen is de milieuprijs gesteld in euro’s per eenheid hinder (bijvoorbeeld gemeten in decibel). Milieuprijzen zijn daarmee in de meeste gevallen gelijk aan de externe kosten.

Milieuprijzen geven gemiddelde waarderingen in Nederland voor emissies vanuit een gemiddelde uitstootbron op een gemiddelde uitstootlocatie in het jaar 2019. In het Handboek Milieuprijzen worden waarderingen voor meer dan 500 milieugevaarlijke stoffen op drie niveaus gepresenteerd: een onder- en een bovenwaarde die worden aanbevolen voor gebruik in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en een centrale waarde die kan worden gebruikt door bedrijven en in levenscyclusanalyses (LCA’s).