Kader KBA bij MIRT-verkenningen

Het kader KBA bij MIRT-verkenningen bevat de meest recente richtlijnen over hoe een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen in het MIRT-proces. Naar verwachting verschijnt in het najaar van 2017 een geactualiseerde versie van dit kader. Deze zal dan heten: "Werkwijzer MKBA in het MIRT". De naamsverandering is nodig omdat deze valt onder de  Algemene Leidraad MKBA.

Systematiek

Een kosten-batenanalyse levert in de beoordelingsfase van de MIRT-verkenning informatie voor de besluitvorming over het voorkeursalternatief. Het kader KBA bij MIRT-verkenningen bevat een actualisering van de systematiek en werkwijze met betrekking tot het Overzicht Effecten Investeringen (OEI) voor de MIRT-verkenningsfase die resulteert in een voorkeursbeslissing.

Het kader is opgesteld door het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doelgroep

Het kader KBA bij MIRT-verkenningen is bedoeld voor opstellers van de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor nieuwe reguliere MIRT-verkenningen, alsmede voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor een project waar een maatschappelijke kosten-batenanalyse verplicht voor is.

Status

Het kader vervangt alle voorgaande werkwijzers in dit verband. Naar verwachting verschijnt in het najaar van 2017 een geactualiseerde versie van het kader als 'Werkwijzer MKBA bij MIRT'.