Wat is de relatie tussen een MKBA en een MER (Milieueffectenrapportage)?

Een Milieueffectenrapportage (MER) brengt de gevolgen van een project voor milieu en natuur in beeld. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) bepaalt het maatschappelijk-economische rendement van een project, inclusief een kwantificering of beschrijving van de effecten op milieu en natuur.

Er is afstemming nodig tussen beide type onderzoeken, zodat beide analyses dezelfde uitgangspunten hanteren. Een MKBA heeft inzicht in de milieueffecten nodig, een MER kan ook economische effecten in een overzichtstabel presenteren. Beide typen onderzoeken hebben informatie nodig uit bijvoorbeeld vervoersstudies, landschapsstudies of kostenstudies.