Is het verplicht om een MKBA uit te voeren?

Voor reguliere projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het verplicht om in de verkenningfase een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op te stellen conform het kader KBA bij MIRT-verkenningen. Dit gebeurt ter onderbouwing van het voorkeursalternatief.

Gebruik bij andere soorten projecten

  • Voor speciale rijksprojecten is het verplicht om een MKBA op te stellen conform de OEI-leidraad. Het kabinet bepaalt of een project een speciaal rijksproject is.
  • Voor projecten die zijn gerelateerde aan infrastructuur, zoals luchtvaart, maar niet zijn opgenomen in het MIRT wordt aanbevolen een MKBA op te stellen volgens het kader KBA bij MIRT-verkenningen.
  • Voor grote lokale en regionale wegen-, vaarwegen- en openbaar vervoerprojecten geldt ook een MKBA-plicht conform het kader KBA bij MIRT-verkenningen. Een groot regionaal project is een project dat is geïnitieerd door een decentrale overheid en waarvan de initiatiefnemer streeft naar een rijksbijdrage voor de realisatie van het project.
  • Voor andere regionale en lokale projecten wordt geadviseerd dezelfde MKBA-methodiek te gebruiken. Het is echter niet verplicht dit te doen.