MKBA Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer.

In de Zuidwestelijke Delta bestaan opgaven voor waterkwaliteit en waterveiligheid die grote samenhang hebben, en bovendien een aantal kansen bieden om meerwaarde te creëren. De Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer hebben te maken met een slechte waterkwaliteit. Dit heeft negatieve effecten voor onder andere natuur, recreatie, landbouw en visserij. De waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer is de laatste jaren verbeterd, maar de vraag is of dit blijvend is. In de regio Rijnmond-Drechtsteden neemt door klimaatverandering het overstromingsrisico toe. Daarom is besloten tot een rijksstructuurvisie. Dit rapport bevat een welvaartsanalyse van oplossingen voor deze vraagstukken.

De berekende kosten en effecten moeten met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. Bij alle cijfers is sprake van een bandbreedte.