Toepassen van Kengetallen

In een kosten-batenanalyse worden naar kosten en naar baten gekeken. Voor de kosten wordt een kostenraming gemaakt, om de kosten van de oplossing in te schatten. De baten zijn gebaseerd op de effecten en bij-effecten van de oplossingsrichting. De baten zijn vaak niet direct in getallen of euro's uit te drukken. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een minuut reistijdwinst voor de maatschappij? Om deze reden gebruikt men kengetallen om deze waarden uit te drukken.

Afwijken van kengetallen

Kengetallen veranderen voortdurend door nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch is het belangrijk dat er een zekere consistentie zit in de toegepaste kengetallen, zodat de maatschappelijke kosten-batenanalyses voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eenduidig te interpreteren zijn. Om die reden kan (sterk) afwijken van beschikbare kengetallen alleen in overleg met het Steunpunt Economische Expertise en met een transparante onderbouwing.

Disclaimer

Het kan gebeuren dat er een fout of onduidelijkheid staat in een van de kengetallen tabellen op deze website. Wij vragen u in dat geval vriendelijk om ons hier op te wijzen. Het Steunpunt Economische Expertise is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toepassing van kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses, dat blijft de opsteller van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Bij vragen of twijfel kan het Steunpunt Economische Expertise wel adviseren of, bij terugkerende kwesties, een memo of nieuwe richtlijn publiceren.