Is het mogelijk dat verschillende discontovoeten van toepassing zijn binnen één MKBA?

Ja, dat is mogelijk. Een kosten-batenanalyse bestaat uit verschillende hoofdaspecten, zoals de investeringskosten, natuureffecten en reistijdwinst. Op deze aspecten kan de discontovoet verschillen. Daarnaast kan het zijn dat de discontovoet verschilt per oplossingsvariant. Bijvoorbeeld als één variant een aanleginvestering betreft en de andere een informatieoplossing.

Zie ook