Nieuwsbericht 21 april 2017

Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat (SEE) brengt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is zowel gericht op adviesbureaus als beleidsmedewerkers. Abonneren kan door een e-mail te sturen aan see@rws.nl of via de nieuwsbrievenwebsite van Rijkswaterstaat, waar ook de oudere nieuwsbrieven van SEE staan.

Samenvatting advies flexiblisering infrastructuurfonds en implementatie

Het originele artikel uit de nieuwsbericht van 21 april 2017 is hier te vinden.

Kern van het advies

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over flexibilisering van het infrastructuurfonds adviseert om flexibeler in te spelen op onzekere ontwikkelingen bij het oplossen van infrastructuurknelpunten.

Vernieuwingen in het MIRT voor economen

De pijlers van het vernieuwde MIRT zijn: een brede blik, maatwerk en samenwerking. Dit betekent ook nieuwe uitdagingen voor de economische afwegingen van maatregelen. De vernieuwing van het MIRT laat zien hoe kosten-baten afwegingen in een vroeg stadium van projecten zinvol zijn. Adviseurs van het Steunpunt Economische Expertise (SEE) adviseren in een aantal MIRT-onderzoeken. Het gaat dan om het opstellen van afweegkaders en het samenstellen van ontwikkelpaden om het MKBA-gedachtengoed in het voortraject van het MIRT in te brengen.

De MKBA blijft een verplicht instrument in de Verkenningsfase van het MIRT voor het onderbouwen van het voorkeursalternatief (VKA). Het MKBA rapport moet daarnaast ruim op tijd naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Niet-infra maatregelen in de MKBA

In een MIRT-onderzoek en verkenning worden ook andersoortige, dat wil hier zeggen niet-infrastructurele, maatregelen bekeken. Een zogenoemde niet-infrastructurele variant moet in het nieuwe MIRT verplicht worden meegenomen in de MKBA. Soms kunnen deze niet-infra maatregelen een knelpunt op de infrastructuur alleen tijdelijk verlichten en hiermee de noodzaak tot grootschalig investeren opschuiven in de tijd. De kosten en effectiviteit van deze maatregelen zijn niet altijd goed in beeld, maar passen wel bij een volwaardige afweging van oplossingen. SEE adviseurs werken nu uit hoe dit type maatregelen in de MKBA gelijkwaardig kunnen worden meegenomen.

Waarderen van flexibiliteit

Flexibiliteit bij infrastructuurprojecten kan zitten in uitstel, fasering, reservering van ruimte of flexibel ontwerp. Deze flexibiliteit heeft waarde, het verlaagt namelijk het risico om te veel of te grote investeringen te doen. SEE heeft kennis opgebouwd naar aanleiding van het Deltaprogramma (adaptief deltamanagement) om deze voordelen te waarderen in een MKBA. Zie hiervoor o.a. het rapport Reële opties en het waarderen van flexibiliteit bij infrastructuurprojecten (CPB 2016) en de toepassing van deze methode voor de RWS projecten Vervanging brug bij Itteren en Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (2016/17).

Van kader naar uniforme werkwijzer

Het kader KBA bij MIRT verkenningen (RWS, 2012) is vanaf medio 2017 een Werkwijzer onder de Algemene Leidraad MKBA. In de update van het kader naar de werkwijzer MKBA bij MIRT zijn de nieuwe inzichten, die aansluiten bij het vernieuwde MIRT, verwerkt.

Meer informatie:

Kabinetsreactie IBO

CPB (2016) Reele opties en infrastructuurprojecten

Corridorstudie Amsterdam Hoorn: www.corridoramsterdamhoorn.nl

Voor vragen mail see@rws.nl en refereer aan: Esther (flexibiliteit) en André (niet-infra).